1 . Właściwa organizacja pracy

Umiejętność zarządzania zespołem oznacza, że znasz wszystkie etapy wytworzenia produktu, jesteś w stanie je przeanalizować oraz zamienić na zadania delegując je.

2. Precyzyjne stawianie celów

Umiejętność stawiania celów w zarządzaniu zespołem oznacza, ze potrafisz dokładnie sprecyzować zadania dla poszczególnych pracowników, tak, aby w końcowym efekcie można było osiągnąć oczekiwany efekt.

3. Umiejętne tworzenie planów

Umiejętność tworzenia planów w zarządzaniu zespołem jest niezbędna, ponieważ od niej zależy także stawianie odpowiednich celów i egzekwowanie ich w odpowiednim czasie, tak, aby cały proces wytwarzania produktu był zharmonizowany w czasie i zakończony w terminie.

4. Odpowiedni podział zadań

Podział zadań w zarządzaniu zespołem powinien być dostosowany do umiejętności, kompetencji i zdolności pracowników. Tak więc, umiejętność dzielenia zadań pomiędzy członkami personelu oznacza, iż masz świadomość co do zalet, możliwości i ograniczeń osób, które są Twoimi podwładnymi.

5. Efektywne motywowanie pracowników

Umiejętność motywowania podwładnych w zarządzaniu zespołem ma bezpośrednie przełożenia na terminowość wytworzenia i jakość produktu.

6. Bezwzględne egzekwowanie wykonania

Egzekwowanie wykonania zadań łączy się z posiadaniem autorytetu, ale również z jasno określonymi zasadami, co do konsekwencji łamania dyscypliny pracy, czy też braku terminowości wykonania zadań.

7. Dyrektywność

Komunikowanie w sposób dyrektywny związane jest z autorytetem i poczuciem własnej wartości. Na dyrektywność składa się ubiór, postawa, ton głosu i bezkompromisowość w niektórych kwestiach (np. związanych z jakością, terminowością, dyscypliną pracy). Dyrektywność nie oznacza braku uprzejmości, bliskie jest natomiast byciu asertywnym i zdecydowanym w stawianiu wymagań z pozycji przełożonego. 

8. Utrzymywanie poczucia własnej wartości

Poczucie własnej wartości jest jedną z podstawowych cech lidera zespołu, z niego wynika też uwewnętrzniona dyrektywność, asertywność, poczucie kompetencji i wiele innych cech, bez których menedżer nie może być menedżerem.

9. Posługiwanie się empatią

Empatia jest ważną cechą, pozwalająca na zindywidualizowanie sposoby zarządzania zespołem, ułatwiającą tworzenia dobrego klimatu do pracy i rozwiązywaniu problemów, dzięki umiejętności postawienia się w sytuacji innej osoby. Empatia nie oznacza pobłażania postawom sprzyjającym np. obniżaniu jakości produktu czy łamaniu dyscypliny pracy.

10. Skuteczne rozwiązywanie konfliktów

Umiejętność rozwiązywania konfliktów wymaga nieco empatii, dużo zdecydowania i często dyrektywności. Konflikty powinny być – w miarę możliwości – rozwiązywanie metodą win-win, tak aby wszystkie strony czuły się usatysfakcjonowane. Czasami rozwiązanie konfliktu wymaga trudnych decyzji personalnych – do zwolnienia pracownika włącznie.

https://www.high5.pl/